28 Ogos, 2009

Pengurusan Produksi Teater

**Boleh menambah maklumat yang sudah disediakan sekiranya ada. Lukiskan/Lakarkan carta bagi menerangkan kedudukan setiap ahli dalam produksi.Ahli-ahli dalam pengurusan sebuah produksi:

1) Pengurus Produksi

1.1 Setiausaha & Pen. Setiausaha

1.2 Bendahari & Bendahari

1.3 Ahli Jawatankuasa

2) Pengarah Produksi

3) Pengurus Pentas

4) Pereka Bentuk Latar (setting)

5) Pereka Bentuk Cahaya

6) Penata Rias

7) Penata Bunyi / Muzik

8) Pereka Props

9) Pereka Bentuk Kostum / Busana

10) Pengurus Artis / Kebajikan

11) Petugas lokasi (Runner)

12) Petugas Pentas / Krew


PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


1) Pengurus Produksi (Production Manager)

Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ’business’. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ’business’. Pengurus produksi juga bertanggungjawab untuk membuat kertas kerja/kertas konsep persembahan untuk dimajukan sebagai ‘proposal’ kepada pihak-pihak tertentu yang memerlukan. Di bawah pengurus produksi ialah jawatankuasa kerja yang terdiri dari Setiausaha, Bendahari dan Ahli jawatankuasa. Antara tugasnya ialah:

-mencari wang untuk membiayai produksi

-berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client)(jika ada)

-mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan. (jika ada)

-mendapatkan pengarah, pelaku, perekabentuk, petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi.

-menyewa dewan, panggung atau ruang persembahan (jika perlu)

-menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi

-membuat promosi (jika perlu)

-menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi.

-membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi.


2) Pengarah Produksi

Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Pengarah membangunkan konsep produksi, menjelaskan kepada pelaku-pelaku, membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya.

Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. Tugas-tugas pengarah ialah:


Skrip:

-Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot, tema serta persoalan yang ingin

disampaikan oleh penulis.

-Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan

-Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal.


Konsep Persembahan:

-Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi.

-Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugas-petugas lain.

-Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan.

-Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan.


Lakonan/Pelakuan:

-Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal, psikologi, mental

-Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan.

-Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih)

-Menjadi pengajar, pengkritik, pemimpin, sahabat, pendisiplin serta penggarap pada sebuah persembahan.

-Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas.

-Menyediakan jadual latihan.


Teknikal:

-Memahami keperluan hiasan latar (setting), kostum (busana), tatacahaya, tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih.

-Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi.

-Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut.

-Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen.


3) Pengurus Pentas (Stage Manager)

Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar.

Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. Segala tugas pentas seperti pertukaran set, pertukaran pakaian dan make up, keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya.PERLAKSANAAN

Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan:


Tenaga Kerja Pengurusan Pentas

Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit, pengurus produksi, pengarah teknikal, pengurus pentas, pengurus props, set, lampu, kostum, bunyi, muzik dan para pereka cipta.


Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas

i. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja

ii. Merancang pementasan

iii. Persiapan pementasan


Persiapan Latihan Pementasan

i. Menentukan masa latihan

ii. Memahami Skrip

iii. Props dan peralatan

iv. Set dan kostum

v. Tempat latihan

vi. Keperluan semasa latihan

vii. Persiapan tempat latihan

viii. Mengenal pasti ruang lakon

ix. Menentukan garis panduan set


Semasa Latihan Pementasan

ii. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi

iii. Tugas harian

iv. Pengendalian ruang latihan

v. Catatan latihan

vi. Jadual latihan

vii. Pembisik skrip

viii. “Blocking techniques”

ix. Naskah


Tugas Di Luar Ruang Latihan

I Pengurusan produksi

ii. Belanjawan produksi

iii. Mesyuarat produksi

iv. Penjadualan produksi


Ke Arah Pementasan

I Latihan langsung

ii. Senarai lengkap keperluan

iii. Pelan lantai

iv. Pemindahan lokasi

v. Pengangkutan


Mengenal Pentas

I Bekalan pentas sedia ada

ii. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING)

iii. Peralatan asas pertukangan

iv. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada

v. Aspek teknikal pentas

vi. Kesihatan dan keselamatan atas pentas


Mingggu Pementasan

I Masuk ke ruang pementasan sebenar

ii. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan

iii. Pembinaan set / Penentuan props

iv. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi

v. Raptai kostum / Latihan teknikal

vi. Tentu ruang pembisik skrip

vii. Senarai semak

viii. Hormat tamat (Curtain Calls)

ix. Semasa persembahan


Selesai Pementasan

i. Pemulangan barang/Kebersihan pentas

ii. Penstoran barang

iii. Post mortem/Laporan


4) Pereka Bentuk Latar (Setting Designer)

Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. Susun atur set, tinggi dan rendahnya, tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat, masa dan status, sama ada di luar atau di dalam dewan, set perlu disediakan sebelum pementasan bermula. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti.

Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar:

-Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata-mata.

-Set harus kukuh dan mudah pindah.

-Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas.

-Set harus ringan, terbentuk di dalam unit-unit (adjustable).

-Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali.

-Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan

yang sempurna.

Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa.


5) Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer)

Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna, adunan, bilangan lampu, intensiti dan kebenderangan lampu, sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan, digelapkan atau disuramkan. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. Dalam hal ini cahaya perlu direka atau ditatakan. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud.

Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa.


6) Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer)

Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Selain itu, pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan.


7) Penata Rias (Make-Up)

Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan ‘mood’ persembahan.


8) Penata Bunyi (Audio) / Muzik

Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam persembahan. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan.


9) Pereka dan Pengurusan Props

Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya.PERLAKSANAAN

Kepentingan Pengurusan Props

Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop.


Tenaga Kerja Pengurusan Props

Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master, props designer, props man, props crew dan props supplies.


Pengurusan Props

I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja

ii Menentukan bengkel dan kategori props

Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props, trim props, set dressing,

hand props, personal props


Persiapan Props Untuk Pementasan

I Memahami Skrip

ii. Menentukan props mengikut skrip

iii. Merancang penggunaan props yang berkaitan

iv. Menyediakan props

v. Props, set, kostum dan pencahayaan


Semasa Latihan Pementasan

I Keperluan props percubaan

ii. Pengendalian props diruang latihan


Ke Arah Pementasan

I Latihan langsung mengendalikan props

ii. Senarai lengkap keperluan props

iii. Plan lantai

iv. Pemindahan lokasi

v. Pengangkutan props


Prop dan Pementasan

I Masuk ke ruang pementasan sebenar

ii. Penyesuaian dan penetapan ruang prop

iii. Raptai Props

iv. Latihan Teknikal

v. Senarai Semak

vi. Sessi Fotografi

vii. Malam pembukaan

viii. Semasa persembahan

ix. Sistem ganti (understudies)

x. Keselamatan props

xi. Malam akhir


Selesai Pementasan

I Malam akhir

ii. Pemulangan barang

iii. Kebersihan props

iv. Penstoran props

v. Post Mortem

vi. Laporan

10) Pengurus Artis

Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya, pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan. Pengurus artis WAJIB menyimpan nombor perhubungan dan data semua ahli produksi seperti alamat (jika diperlukan).


11) Petugas Lokasi (Runner)

Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. Sekiranya tidak, maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya.


12) Petugas Pentas / Krew

Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Krew bertangungjawab dalam hal-hal kekemasan di atas pentas terutamanya dalam membantu bahagian-bahagian seperti setting, penyediaan props, pencahayaan, tatabusana, tatarias, dan seterusnya yang melibatkan kerja-kerja pementasan.

Tiada ulasan: